Szkoła w Piecach


Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
Na podstawie dokumentów pozyskanych w ramach dostępu do informacji publicznej z Urzędu Gminy w Kaliskach oraz Starostwa Powiatowego w Starogardzie Gdańskim związanych ze sprawą zamknięcia - reorganizacji Zespołu Oświatowo - Wychowawczego im. Św. Jana Pawła II w Piecach proszę o wyjaśnienie poniższych spraw gdyż według mnie zachodzi domniemanie, że nie wszystko odbyło się zgodnie z obowiązującym prawem.

1. Wójt Gminy Kaliska Sławomir Janicki toleruje działanie Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska, które nawet nie jest wymienione w bazie działających na terenie Gminy Kaliska organizacji znajdującej się na oficjalnej stronie internetowej gminy www.kaliska.pl, a stowarzyszenie to posługuje się jako miejscem swojej siedziby adresem 83-260 Kaliska, ul. Długa 53. Jest to adres obiektów gminnych: Zespołu Oświatowo - Wychowawczego i Środowiskowego Domu Samopomocy. Umowa bezpłatnego użyczenia pomieszczeń pod tym adresem, jest sporządzona ze Środowiskowym Domem Samopomocy z datą 15.10.2015r. podczas gdy stowarzyszenie to, zgodnie z tym co jest zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym, zostało zarejestrowane z datą 21.04.2015r. Nadmieniam również, że na umowie figuruje jako strona użyczająca pomieszczenia pani Iwona Ciemińska - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej w Kaliskach, która jest jednocześnie Prezesem tegoż stowarzyszenia. Jako osoba reprezentująca stowarzyszenie na powyższej umowie występuje pani Sylwia Drewczyńska - jako Skarbnik stowarzyszenia. Co ciekawe pani Sylwia Drewczyńska, jest również wskazana jako księgowa w Środowiskowym Domu Samopomocy Społecznej (źródło: www.sds.kaliska.pl). Oprócz tego figuruje jako główna księgowa w kaliskim Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej. Na podstawie danych zawartych w KRS - ie pani Sylwia Drewczyńska nie miała prawa samodzielnie podpisać takiej umowy gdyż do reprezentowania stowarzyszenia przy składaniu oświadczeń woli wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu - prezesa lub wiceprezesa oraz innego członka zarządu. Tu pojawia się więc kolejny problem gdyż wiceprezesem stowarzyszenia jest pani Marlena Narloch (stan na dzień podpisania umowy), która jest jednocześnie radną Rady Gminy Kaliska. Czyli w tej sytuacji ani prezes stowarzyszenia ani wiceprezes nie mogliby reprezentować stowarzyszenia przy zawieraniu tej umowy. Zastanawia mnie też czy przy takiej obsadzie personalnej nie zachodzi tutaj konflikt interesów. Kto kogo tak naprawdę reprezentuje. Wydaje mi się również, że w kompetencji kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej nie leży samodzielne podejmowanie decyzji o wynajmowaniu bądź bezpłatnym użyczaniu pomieszczeń tego obiektu.

2. Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska dnia 06.07.2015r. (podając nieprawdziwe dane dotyczące swojej siedziby, gdyż w tym dniu nawet nie miało tej "lewej" umowy użyczenia) wystąpiło do Wójta Gminy Kaliska o udostępnienie pomieszczeń - trzech sal lekcyjnych na parterze budynku Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach na działalność powołanego przez siebie Ośrodka Rehabilitacyjno - Edukacyjno - Wychowawczego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. W dniu 15.07.2017r. Wójt Gminy Kaliska pan Sławomir Janicki podpisał zgodę na wynajem trzech sal lekcyjnych oraz możliwość korzystania z szatni, toalet i pokoju nauczycielskiego, a także holu, boiska i sali gimnastycznej. W tym czasie cały czas formalnie istniał Zespół Oświatowo - Wychowawczy w Piecach, a sprawa jego ewentualnego zamknięcia - reorganizacji stanęła dopiero na posiedzeniu Rady Gminy w dniu 01.09.2015r. Podejrzewam, że o tym fakcie nie został nawet powiadomiony ówczesny dyrektor Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach pan Dyrektor Wojciech Wałaszewski. W piśmie skierowanym przez to stowarzyszenie istnieje sporządzony ręcznie przez wójta dopisek następującej treści: "Pilnie proszę przygotować pismo wyrażające możliwość wynajmu pomieszczeń". Zastanawia fakt dlaczego wójtowi zależało na pilnym załatwieniu tej sprawy? Czy inne stowarzyszenia działające na terenie gminy są traktowane w ten sam sposób? Osobnym wątkiem może być również zaangażowanie wójta w promowanie tego stowarzyszenia, uczestniczenie w procesie pozyskiwania dzieci do założenego przez nie OREW - u, itp. Zapytany skąd czerpie informacje o tym stowarzyszeniu nie potrafił odpowiedzieć. Ma chyba jakieś swoje "tajne" źródła informacji.

3. W dniu 01.09.2015r. odbyło się posiedzenie Rady Gminy Kaliska, na którym stanął projekt uchwały rozpoczynającej procedurę zamknięcia - reorganizacji Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach. Jako główne argumenty za zamknięciem tej placówki były przedstawiane te ekonomiczne. Wójt ani żaden z obecnych na sali obrad pracowników Urzędu Gminy nie wspomniał, że pomieszczenia w tej placówce zostały już rozdysponowane na OREW. Radni przegłosowali uchwałę o likwidacji tej placówki. W głosowaniu brało udział dwoje radnych pani Marlena Narloch i pan Marian Kujawski, którzy głosowali za tą uchwałą. Ich udział w tym głosowaniu i innych związanych z tą sprawą można nazwać co najmniej wątpliwym z powodów etycznych. Pani radna Marlena Narloch figuruje, jak już wcześniej wspomniałem, na stronie www.krs-online.com.pl jako wiceprezes tego stowarzyszenia, natomiast synowa radnego pana Mariana Kujawskiego pani Daria Kujawska jest wymieniona w KRS - ie jako członek Komisji Rewizyjnej tego stowarzyszenia, a w utworzonym przez stowarzyszenie OREW - ie ma być pedagogiem. Wnioski nasuwają się same. Głosowanie było tylko przedstawieniem, które odegrano przed obecną na sali publicznością i częścią radnych. Decyzje podjęte zostały wcześniej.

4. Powołany przez Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska OREW w dokumentach złożonych w Wydziale Edukacji w Starostwie Powiatowym przy dokonywaniu rejestracji wskazał jako dyrektora OREW - u panią Iwonę Ciemińską, jako pedagoga panią Darię Kujawską, a jako psychologa panią Natalię Wysokińską. Panie Ciemińska i Wysokińska (obecnie Trzebiatowska) są pracownikami jednostek organizacyjnych Gminy Kaliska. Ta pierwsza jest Kierownikiem Środowiskowego Domu Samopomocy, ta druga jest zatrudniona w Zespole Oświatowo - Wychowawczym w Kaliskach. Dla pani Iwony Ciemińskiej to już trzecia posada, którą ma piastować, licząc te o których wiem. Czy da radę je wszystkie legalnie pogodzić? Nie wiem, ale wydaje mi się, że jest to mało prawdopodobne. O konflikcie interesów z tym związanym nie warto wspominać, gdyż jest oczywisty. Informacje o podopiecznych ze Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być wykorzystywane w OREW - ie czyli prywatnej instytucji.

5. W dniu 12.09.2017r. otrzymałem z Urzędu Gminy w Kaliskach kserokopię umowy najmu trzech pomieszczeń w budynku dawnego Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach w których ma się mieścić założony przez wymienione powyżej stowarzyszenie OREW. Trzy sale lekcyjne o łącznej powierzchni 95 m2 wraz z wyposażeniem (wszystkie dokumenty w załącznikach) oraz opłatami za media, prąd, itp. zostały wynajęte za 700 złotych brutto (słownie: siedemset złotych). Sama wysokość kwoty świadczy o kuriozalności tej umowy. Umowę ze strony stowarzyszenia podpisywała oczywiście pani Iwona Ciemińska. Czyniła to sama co w świetle danych ze wpisu w KRS - ie jest z nim niezgodne gdyż do oświadczeń woli konieczna jest dwuosobowa reprezentacja. Nadmieniam, że kiedy ja 30 września złożyłem propozycję przedstawienia mi oferty wynajmu tych pomieszczeń gdyż może mógłbym złożyć korzystniejszą ofertę zostałem poinformowany, że 1 września zostały one wynajęte temu stowarzyszeniu.

Na podstawie przytoczonych tu faktów, można według mnie domniemywać, że zamknięcie Zespołu Oświatowo - Wychowawczego w Piecach nastąpiło na skutek zmowy, w celu zapewnienia dodatkowych etatów dla "swoich", a nie innych przesłanek. One były tylko "zasłoną dymną". Dziwię się, że Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych w Gminie Kaliska nie wynajęło sobie za swoje własne pieniądze, jakiegokolwiek pomieszczenia dla prowadzenia swojej działalności (jakiej to nie wiem, bo strony internetowej nie posiada, a statut jest tajny - nie można do niego dotrzeć). Tam mogłoby sobie robić co chce i nikogo to by, podejrzewam nie interesowało. Najłatwiej jednak dysponować majątkiem nie swoim, a cudzym, w tym przypadku gminy i na nim tworzyć sobie posadki. Zasadne jest też pytanie: czy takim osobom, które nie potrafią rzetelnie informować o tym co robią czy też zamierzają robić, kto ma to robić, jakie ma do tego kwalifikacje, itp. - można powierzyć swoje dzieci? Na to pytanie niech każdy z nas odpowie sobie sam. Ja na pewno bym nie ryzykował. Na kanale youtube naszesprawy24 mam film zarejestrowany na posiedzeniu Rady Gminy Kaliska z 01.09.2017r. Widać na nim jakie emocje zamknięcie szkoły w Piecach wzbudza wśród mieszkańców. Nadmieniam, że z tymi informacjami zamierzam również zainteresować lokalne media. Za ewentualne błędy ortograficzne, interpunkcyjne, stylistyczne i literówki przepraszam.

Krzysztof KłosZałączniki - kserokopie dokumentów